§ 1 Definicje 

Ilekroć w Regulaminie mowa o:

 1. Sprzedawcy – rozumieć należy DMS Legal Kancelaria Adwokacka Michał Stajniak z siedzibą w Warszawie (00-870), ul. Wronia 45/175, NIP: 7962868254, REGON: 368071041, adres e-mail do kontaktu: kontakt@doclegal.pl;
 2. Kliencie – rozumieć należy każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Serwisu; 
 3. Konsumencie – rozumieć należy osobę fizyczną zawierająca umowę w ramach Serwisu, której przedmiot nie jest bezpośrednio związany z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Regulaminie – rozumieć należy niniejszy dokument;
 5. Przedsiębiorcy – rozumieć należy osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznanie zdolność prawną, wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z Serwisu;
 6. Przedsiębiorcy na prawach konsumenta – rozumieć należy przedsiębiorcę zawierającego ze Sprzedawcą umowę sprzedaży w ramach Serwisu produktów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, zgodnie z art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564, art. 5565, i art. 5765 ustawy kodeks cywilny;
 7. Serwisie – rozumieć należy stronę internetową dostępną pod adresem www.doclegal.pl, prowadzoną przez Sprzedawcę;
 8. Produkcie – rozumieć należy udostępniony za pośrednictwem Serwisu produkt elektroniczny stanowiący wzór dokumentu prawnego, będący przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
 9. Formularzu Zamówienia – rozumieć należy formularz dostępny w Serwisie umożlwiający złożenie zamówienia oraz jego modyfikację przez złożeniem zamówienia;
 10. Zamówieniu – rozumieć należy oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Formularza Zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą;
 11. Operatorze płatności – rozumieć należy system płatności Tpay, którego właścicielem jest Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, numer KRS 0000412357;
 12. Użytkowniku – rozumieć należy każdy podmiot korzystający z Serwisu.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa: ogólne zasady funkcjonowania i korzystania z Serwisu; rodzaj i zakres świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu; warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną; zasady płatności wynagrodzenia na świadczone usługi prawne drogą elektroniczną.
 2. W celu skorzystania z usług oferowanych przez Serwis, konieczne jest zaakceptowanie przez Użytkownika niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Użytkownik, który nie akceptuje Regulaminu lub Polityki Prywatności zobowiązany jest zaprzestać korzystania z Serwisu.

§ 3 Zasady korzystania z Serwisu, 

 1. Za pośrednictwem Serwisu Sprzedawca świadczy następujące usługi: umożliwia dostęp do nieodpłatnych treści zgromadzonych w Serwisie o tematyce prawniczej m. in. w opisach Produktów; umożliwia zapoznanie się przez Użytkowników z Produktami dostępnymi w Serwisie; umożliwia zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem Formularza Zamówienia; umożliwia wysłanie zapytania poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie; udostępnia niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności w sposób umożliwiający pozyskanie tychże dokumentów w celu zapoznania się z ich treścią, odtworzenie ich oraz utrwalenie treści.
 2. Zamówienia dokonywane przez Formularz Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu przez 24 h.
 3. Użytkownik chcąc wysłać zapytanie poprzez formularz kontaktowy lub na adres e-mial zamieszczony w Serwisie, zobowiązany jest do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie niepełnych, niezgodnych ze stanem fatycznym danych.

§ 4 Wymogi techniczne

 1. W celu korzystania z usług i funkcjonalności Serwisu, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika: urządzenia z dostępem do sieci Internet, przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www, w przypadku chęci skorzystania z formularza kontaktowego – adresu poczty elektronicznej.
 2. Sprzedawca zaleca korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w uaktualnionych wersjach Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, 
 3. Sprzedawca oświadcza, że Serwis może zawierać linki umożliwiające otwarcie innych stron internetowych. Sprzedawca oświadcza ponadto, że nie ma wpływu na zawarte w tych miejscach treści a Użytkownik powinien mieć świadomość zagrożenia związanego z korzystaniem z publicznej sieci Internet.

§ 5 Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik ma możliwość złożenia zapytania za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie oraz zawarcia umowy sprzedaży za pomocą formularza zamówienia.
 2. Produkty sprzedawane są odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
 3. W celu dokonania Zamówienia Klient wybiera Produkt będący przedmiotem zamówienia, następnie klika przycisk „Dodaj do koszyka”. Serwis umożliwia zakup kilku Produktów podczas jednego Zamówienia. Po wybraniu wszystkich Produktów należy kliknąć na zakładkę „Zamówienie” i uzupełnić dane płatności. W celu realizacji Zamówienia należy uzupełnić wszystkie pola oznaczone jako obowiązkowe a następnie zapoznać się i zaakceptować Regulamin. Następnie Klient wybiera formę płatności – przelew bankowy lub płatność za pośrednictwem Operatora Płatności. Następnie Klient klika „Kupuję i płacę” co równoznaczne jest ze złożeniem zamówienia przez Klienta.
 4. Podczas składania Zamówienia Klient ma możliwość skorzystania z kodu zniżkowego, jeśli jest w jego posiadaniu. W tym celu Klient powinien wpisać kod kuponu i kliknąć „Wykorzystaj kupon”. Po wpisaniu prawidłowego kodu kuponu Serwis naliczy odpowiedni rabat. 
 5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje je do realizacji poprzez przesłanie Klientowi wiadomości email na adres podany w trakcie składania Zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości dochodzi do zawarcia pomiędzy Klientem a Sprzedawcą umowy sprzedaży.
 6. W przypadku wyboru płatności przelewem bankowym, na adres email Klienta zostaje wysłana informacja o Zamówieniu wraz ze wskazaniem numeru konta do przelewu. Zamówienie zostanie zrealizowane niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności ceny sprzedaży za Produkt na koncie Sprzedawcy.  Księgowanie płatności odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00. W przypadku dokonania zapłaty przez Klienta w sobotę oraz dni ustawowo wolne od pracy księgowanie odbywa się w najbliższy dzień roboczy. W przypadku braku uiszczenia wpłaty przez Klienta w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie
 7. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem Operatora Płatności Klient akceptuje regulamin Operatora Płatności poprzez zaznaczenie checkboxa a następnie dokonuje płatności. Po dokonaniu płatności, link do pobrania Produktu zostaje w wysłany/a na adres email wskazany podczas składania Zamówienia.
 8. Faktura VAT (jeśli klient zażądał faktury) wystawiana jest i przesyłana Klientowi w formie elektroniczniej na adres email wskazany podczas składania Zamówienia. Faktura wysyłana jest niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty, nie później jednak niż 7 dni od wykonania usługi.
 9. Produkty dostarczane są w formacie .docx i do ich otworzenia oraz edycji zaleca się użycie programu Microsoft Word, który to nie jest przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Serwisu.
 10. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT, duplikatów faktur oraz korekt faktur bez podpisu odbiorcy. 
 11. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Na wyraźne żądanie Klienta faktura VAT może zostać przesłana do Klienta w formie papierowej.

§ 6 Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad fizycznych (uszkodzony plik, nieprawidłowy format) i wad prawnych (naruszenie praw autorskich). 
 2. Reklamacja może zostać wniesiona w formie pisemnej, telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w Serwisie w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.
 3. Sprzedawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni roboczych, chyba że Klient nie wskazał przedmiotu oraz zakresu reklamacji w sposób pozwalający na jej rozpatrzenie. W takim przypadku termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym biegnie od dnia uzupełniania danych przez Klienta.
 4. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przesyła na adres wskazany przez Klienta w formie elektronicznej lub pisemnej – w zależności od sposobu komunikacji z Klientem.
 5. Jeśli Sprzedawca nie rozpatrzy reklamacji w terminie 14 dni złożenia reklamacji uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

§ 7 Odstąpienie od umowy

 1. Z uwagi na charakter Produktów oferowanych w Serwisie (produkt cyfrowy, na podstawie art. 38 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży. Zgodnie z art. 38 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta „Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy”.
 2. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta poprzez akceptację Regulaminu oraz złożenia Zamówienia na Produkt wyraża zgodę na uzyskanie dostępu do Produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży i jest świadomy, że w ten sposób traci prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży.
 3. W przypadku braku uiszczenia wpłaty przez Klienta w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie. Anulowanie zamówienia równoznaczne jest z odstąpieniem przez Sprzedawcę od umowy.

§ 8 Ochrona danych 

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych na potrzeby prowadzenia Serwisu oraz korzystania przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca stosując odpowiednie zabezpieczenia zapewnia poufność i ochronę danych osobowych Użytkowników, którzy korzystają z Serwisu.
 3. Sprzedawca zapewnia poufność danych w Serwisie przy wykorzystaniu szyfrowania SSL i zachęca Klientów do korespondencji wyłącznie w ramach Serwisu.
 4. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności oraz właściwymi przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Użytkownik ma prawo odwołać zgodę lub zgłosić sprzeciw dot. przetwarzania jego danych osobowych oraz żądać ich usunięcia przez Sprzedawcę.
 6. Sposób przetwarzania danych osobowych oraz zakres uprawnień Użytkowników reguluje Polityka Prywatności.

§ 9 Prawa autorskie

 1. Materiały zawarte w Serwisie korzystają z ochrony prawnoautorskiej.
 2. Wszelkie prawa do Serwisu oraz wszystkich jego elementów (w tym w szczególności utworów w postaci zdjęć, Produktów, opisów Produktów jak również elementów graficznych, oprogramowania, nazw domen internetowych, układu funkcjonalnego i innych treści i usług podlegających ochronie na podstawie właściwych przepisów), należą do Sprzedawcy lub innej osoby oznaczonej jako autor danej treści, lub też Sprzedawca korzysta z nich na zasadzie udzielonej licencji.
 3. Rozpowszechnianie, kopiowanie chociażby w części materiałów zawartych w Serwisie wymaga każdorazowo uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy.
 4. Klient uprawniony jest do korzystania z otrzymanych od Sprzedawcy Produktów jedynie do własnych potrzeb w tym do prowadzonej działalności, przy czym niedozwolone jest wykorzystywanie ich w celu świadczenia usług podobnych do usług świadczonych przez Sprzedawcę.
 5. W momencie zakończenia wykonywania przez Sprzedawcę usługi, nie wcześniej jednak niż z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę pełnej płatności za Produkt, Sprzedawca udziela Klientowi licencji niewyłącznej i nieprzenoszalnej na korzystanie z Produktu bez ograniczeń terytorialnych na następujących polach eksploatacji: a) Zapis techniką cyfrową oraz dokonywanie modyfikacji na własne potrzeby przez cyfrowe przetwarzanie utworu przez Klienta na własnym dysku twardym lub oprogramowaniu zewnętrznym; b) Wydruk na własne potrzeby korzystania z Produktu; c) Publiczne wyświetlanie lub odtwarzanie w sieci Internet w jednej domenie wskazanej przez Klienta w przypadku zakupu Produktu w postaci regulaminu sklepu internetowego lub polityki prywatności.
 6. Licencja, o której mowa w ust. 5 powyżej nie obejmuje prawa sublicencjonowania oraz prawa upoważniania osób trzecich do korzystania z treści w zakresie udzielonej licencji, dalszej odsprzedaży lub wprowadzania go do obrotu na jakiejkolwiek podstawie, chyba że Strony postanowiły inaczej na mocy odrębnego pisemnego porozumienia z Klientem.
 7. Licencja udzielona zostaje na okres 365 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży z Klientem. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawarte jest w cenie Produktu. Licencja wygasa, jeżeli Klient dopuszcza się naruszenia warunków licencji w tym w szczególności, gdy korzysta z utworu w sposób wykraczający poza zakres dozwolonego korzystania lub narusza postanowienia mające na celu ochronę przed nieupoważnionym korzystaniem z utworu.

 § 10 Odpowiedzialność

 1. Sprzedawca zastrzega prawo do modyfikowania Serwisu pod względem jego funkcjonalności oraz dokonywania innych koniecznych zmian, w tym w treściach zamieszczonych w Serwisie oraz Produktach. Zmiany w powyższym zakresie nie stanowią zmiany Regulaminu. 
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu braku możliwości korzystania przez Użytkownika z Serwisu lub jego poszczególnych funkcjonalności.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkownika wynikłe na skutek korzystania z Serwisu przy wykorzystaniu urządzenia nieposiadającego ochrony antywirusowej.
 4. Artykuły i inne materiały zamieszczone w Serwisie nie stanowią porady prawnej. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podejmowane przez Użytkownika na podstawie treści i Produktów dostępnych w Serwisie. 
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych materiałów reklamowych do których odnośniki znajdują się w Serwisie.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za ryzyka związane z korzystaniem ze środków porozumiewania się na odległość lub w formie pisemnej (m.in. za opóźnienia, groźbę nieupoważnionego dostępu do treści czy przechwycenia) chyba, że szkoda powstała wskutek rażącego niedbalstwa lub z winy umyślnej Sprzedawcy.  
 7. W przypadku sprzedaży Produktu w obrocie między przedsiębiorcami, na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne.
 8. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy (Klienta) jest ograniczona w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia do wysokości wynagrodzenia, wynikającego z opłaconej faktury VAT. 
 9. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za niemożność realizacji swoich obowiązków w ramach umowy, jeśli wynika to z nieuiszczenia bądź nieterminowego uiszczenia przez Klienta zapłaty za Produkt. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody czy też utracone korzyści Klienta wynikłe z tytułu anulowania przez Sprzedawcę zamówienia Klienta.
 10. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego poddane zostaje sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ma prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. 
 2. Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem jego ogłoszenia w Serwisie.
 3. Tytuły poszczególnych paragrafów mają jedynie charakter informacyjny i nie mają wpływu na wykładnie postanowień Regulaminu.
 4. Wszelkie sprawy dotyczące Serwisu należy kierować na adres kontakt@doclegal.pl
 5. Klient ma możliwość skorzystania z alternatywnych w stosunku do postępowania sądowego sposobów rozwiązywania sporów (ADR), w szczególności poprzez mediację, poprzez koncyliację lub w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Lista instytucji, do których Klient może się zwrócić o rozstrzygnięcie sporów w ramach ADR znajduje się pod tym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/national-out-of-court-bodies/index_en.htm.
 6. Klient może także skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. Prawem właściwym we wszelkich sporach związanych z funkcjonowaniem Serwisu jest prawo polskie.