Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich wzór

49,00  z VAT

Jeśli szukasz profesjonalnej umowy o dzieło z przeniesieniem praw i majątkowych praw autorskich – ten wzór jest dla Ciebie. Wzór umowy zawiera wszystkie niezbędne elementy do odpowiedniego zabezpieczenia zlecającego jaki i wykonawcy dzieła. Kup teraz za jedyne 49,00 zł!  Otrzymujesz od nas wzór umowy do uzupełnienia oraz uzupełnioną już umowę, abyś zobaczył, jak umowa powinna wyglądać przed jej podpisaniem.

Dlaczego warto?

  • Gotowe Dokument przygotowany przez prawników
  • Gotowe Zawiera najważniejsze postanowienia
  • Gotowe Czytelna i przejrzysta forma
Bezpieczne płatności

Opis

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich wzór

Jeśli szukasz profesjonalnej umowy o dzieło z przeniesieniem praw i majątkowych praw autorskich – ten wzór jest dla Ciebie. Wzór umowy zawiera wszystkie niezbędne elementy do odpowiedniego zabezpieczenia zlecającego jaki i wykonawcy dzieła. Umowa o dzieło to jedna z częściej zawieranych umów w obrocie gospodarczym.

Wzór umowy o dzieło przygotowany został przez prawników zatem masz pewność, że umowa została prawidłowo skonstruowana. Kup teraz za jedyne 49,00 zł! Po uzupełnieniu kilku pól umowa o dzieło jest gotowa do druku i podpisu.

Strony umowy o dzieło

Stronami umowy o dzieło są zamawiający oraz przyjmujący zamówienie (zwany także wykonawcą). W przypadku osób fizycznych należy podać imię, nazwisko stron umowy, adres korespondencyjny, PESEL lub numer paszportu.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą oprócz powyższych danych warto jest podać NIP. Przygotowany przez nas wzór umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich zawiera gotowe warianty do uzupełnienia, także swobodnie ją dostosujesz do swoich potrzeb.

Przedmiot umowy o dzieło

W umowie o dzieło wykonawca zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia za wykonanie dzieła. Dokładne określenie przedmiotu umowy następuje przez wskazanie go przez strony umowy.

Nasz wzór umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich będzie odpowiedni jeśli np. przedmiotem umowy jest:

  • wykonanie stron internetowej;
  • sporządzenie dokumentacji lub projektu;
  • wykonanie ilustracji, logotypu, grafiki itp.;
  • napisanie artykułu;
  • napisanie aplikacji na telefon komórkowy.

Termin wykonania dzieła

W umowie o dzieło zamawiający i wykonawca powinni wskazać termin wykonania dzieła. Jeżeli bowiem strony nie określiły w umowie terminu, zgodnie z art. 455 kodeksu cywilnego, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania. Bez wezwania żadna ze stron nie będzie znała terminu wykonania oznaczonego dzieła.

Umowa o dzieło powinna przewidywać sposób przekazania dzieła np. w mailem, na pendrive czy też w formie papierowej. Jeśli dzieło ma zostać wykonane etapami należy w umowie wskazać harmonogram prac i terminy odbioru. Harmonogram może także stanowić załącznik do umowy.

 

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – wzór!

Nasza umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich wzór to kompletny dokument gotowy do wykorzystania. Zadbaliśmy także o uregulowanie kwestii związanych z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do wykonanego dzieła. Wzór reguluje przeniesienie przez wykonawcę dzieła na zamawiającego autorskie prawa majątkowe. Masz zatem pewność, że jako zamawiający dzieło nabędziesz na podstawie naszego wzoru umowy prawa autorskie do wykonanego dzieła.

Umowa o dzieło a prawa autorskie

Umowa o dzieło powinna uregulować kwestie związane z przeniesieniem autorskich praw majątkowych. W przygotowanym wzorze zawarto zapis o przeniesieniu praw autorskich z przyjmującego zamówienie na nabywcę.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych może być dodatkowo odpłatne lub wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych może być także wliczone w wynagrodzenie za wykonanie. To zamawiający i wykonawca w umowie decydują jak uregulować kwestię wynagrodzenia z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych.

Moment przejścia praw autorskich oraz pola ich eksploatacji

Zgodnie z naszym wzorem umowy o dzieło wykonawca przenosi na zamawiającego autorskie prawa majątkowe. W umowie określono także pola eksploatacji, co do których przeniesienie praw autorskich następuje. Dokładne określenie pól eksploatacji jest niezwykle istotne, gdyż im mniej będzie wątpliwości w tym zakresie tym mamy większą pewność, że posiadamy uprawnienie do wykorzystania dzieła w określony sposób.

Pola eksploatacji to bowiem sposoby korzystania z utworu. Mają tutaj zastosowane przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, o czym poniżej. Z kolei sam moment przejścia autorskich praw majątkowych na zamawiającego warto uregulować w umowie. Umowa o dzieło może zatem wskazywać, że przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi po zapłacie przez zamawiającego całości wynagrodzenia.

Przykładowe pola eksploatacji

Zgodnie z art.  50.  ww. ustawy odrębne pola eksploatacji stanowią w szczególności:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym druku, techniką reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym

Są to przykładowe pola eksploatacji, które można określić w umowie. W naszym wzorze wskazano precyzyjne pola eksploatacji utworu, aby nabywca nie miał wątpliwości w jakim zakresie może korzystać z przygotowanego przez wykonawcę dzieła.

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich wzór a przedawnienie roszczeń

Zgodnie z kodeksem cywilnym roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem 2 lat od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane – od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane.

Umowa o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich – wzór

Umowa o przeniesieniu autorskich praw majątkowych może być odrębną umową zawieraną między wykonawcą a zamawiającym. Umowa o przeniesieniu autorskich praw majątkowych może być także częścią umowy o dzieło jak dokonano w oferowanym wzorze. Takie rozwiązanie ma tę zaletę, że zamawiający i wykonawca nie muszą podpisywać odrębnej umowy i wszystkie ważne postanowienia mamy w jednym dokumencie.

Umowa o dzieło zasady odpowiedzialności

Przyjmujący zamówienie powinien wykonać dzieło w sposób prawidłowy i oznaczony w umowie o dzieło. Wykonawca może wykonać dzieło samodzielnie lub skorzystać z pomocy innych osób. Może także podzlecić innym osobom wykonanie dzieła. Pamiętać jednak trzeba, że w takim przypadku wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za działania tych osób jak za swoje własne działania.

Warto w umowie o dzieło określić zasady odpowiedzialności zamawiającego wykonanie dzieła oraz wykonawcy.

W przypadku, gdy wykonane przez wykonawcę dzieło nie spełniło oczekiwań zamawiającego lub było niezgodne z postanowieniami umowy o dzieło, zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy. Może on również zgłosić wykonawcy elementy wadliwe i powierzyć poprawienie ich na koszt wykonawcy.

Jak można odstąpić od umowy o dzieło?

Umowa o dzieło może lecz nie musi wskazywać zapisów dotyczących odstąpienia od umowy. Ogólne zasady zostały bowiem wskazane w kodeksie cywilnym. I tak dla przykładu, zgodnie z art. 644 kodeksu cywilnego, dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić płacąc umówione wynagrodzenie. Jednakże w wypadku takim zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła.

Sugerujemy jednak, aby umowa o dzieło regulowała sytuacje, w których zamawiający i wykonawca może odstąpić od umowy.

Jeśli prowadzisz firmę sprawdź inne wzory umów dostępne w sprzedaży!