Umowa o pracę na okres próbny wzór

25,00  z VAT

Dlaczego warto?

  • Gotowe Dokument przygotowany przez prawników
  • Gotowe Zawiera najważniejsze postanowienia
  • Gotowe Czytelna i przejrzysta forma
Bezpieczne płatności

Opis

Umowa o pracę na okres próbny wzór

Umowa o pracę na okres próbny zawierana jest najczęściej w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i jego przydatności do wykonywania określonej pracy. Wzór umowy o pracę zawieranej na okres próbny jest dostępny w naszym serwisie. Poniżej przedstawiamy przepisy dotyczące tej umowy oraz wskazujemy najważniejsze jej elementy.

Po co w umowie o pracę okres próbny?

Charakter prawny umowy na okres próbny został określony wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 września 2013 r., w sprawie o sygn. akt: II PK 358/12, w którym Sąd stwierdził, że „[…] nie jest nim osiągnięcie gospodarczego celu zatrudnienia w sposób właściwy dla każdej z umów wymienionych w art. 25 § 1 k.p., ale »wypróbowanie« pracownika przed nawiązaniem właściwego zatrudnienia, tzn. sprawdzenie jego przydatności na zajmowanym stanowisku”.

Okres próbny ma właśnie za zadanie wprowadzenie pracownika w jego obowiązki i sprawdzenie czy pracownik posiada niezbędne kwalifikacje na danym stanowisku. Sprawdzona umowa o pracę – okres próbny wzór do darmowego pobrania znajdziesz na naszej stronie.

Ten rodzaj umowy jest często stosowany przez pracodawców przed podpisaniem kolejnej umowy z pracownikiem – czy to na czas określony czy czas nieokreślony. Pracodawca powinien pamiętać, że okres próbny wynosi 3 miesiące i nie można ich przekraczać.

Strony umowy o pracę na okres próbny

Oczywiście jak każda umowa o pracę, umowa na okres próbny powinna jasno określać strony umowy o pracę. Minimalne dane pracodawcy jakie powinny się znaleźć w umowie o pracę na okres próbny to firma pracodawcy, adres, NIP oraz imię i nazwisko pełnomocnika, jeśli umowa nie jest zawierana bezpośrednio z pracodawcą. Pamiętajmy przy tym o odpowiednim pełnomocnictwie od pracodawcy dla reprezentanta, który będzie w imieniu pracodawcy zawierał tę umowę.

Z kolei dane pracownika jakie powinny znaleźć się w umowie o pracę na okres próbny to imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. Warto także wskazać NIP lub PESEL pracownika.

Wzór umowy o pracę na okres próbny do pobrania

W ramach naszego serwisu udostępniamy wzór umowy na okres próbny. Pobierz go w atrakcyjnej cenie i wykorzystaj! Umowa na okres próbny wzór co otrzymujesz? Do pobrania otrzymujesz wersje umowy do uzupełnienia oraz uzupełnioną wersję umowy o pracę na okres próbny.

Wybierając wzór umowy o pracę na okres próbny z naszego serwisu masz pewność, że spełnia ona wymagania prawne w celu prawidłowego zawarcia umowy z pracownikiem.

Wzór umowy na okres próbny – najważniejsze elementy

Elementy które musi zawierać umowa o pracę zawierana na okres próbny reguluje kodeks pracy.

Zgodnie z kodeksem pracy w umowie o pracę na okres próbny muszą się znaleźć co najmniej: datę zawarcia umowy, strony umowy, miejsce wykonywania pracy, termin rozpoczęcia pracy, rodzaj i miejsce wykonywania pracy, wysokość wynagrodzenia za pracę odpowiadające rodzajowi pracy oraz wymiar czasu pracy. Powyższe elementy to niezbędne minimum. Nasz wzór umowy o pracę zawieranej na okres próbny zawiera także dodatkowe elementy w celu wyjaśnienia kwestii, które mogą być niejasne dla stron umowy.

Dla pracownika najważniejsze zapewne będzie sprawdzenie wysokości wynagrodzenia i czy wymiar czasu pracy został prawidłowo określony, lecz warto także przeanalizować pozostałe zapisy umowy. Pamiętajmy, aby na umowie znalazł się podpis pracownika oraz pracodawcy!

Pracodawca powinien także pamiętać, że przed dopuszczeniem pracownika do pracy pracownik musi uzyskać orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Pracownik musi także odbyć szkolenie BHP.

Forma umowy o pracę na okres próbny

Umowę o pracę zawiera się w formie pisemnej. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy musi potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

Umowa o pracę okres próbny – ile razy można zawierać?

Należy zwrócić uwagę, że umowa o pracę na okres próbny, co do zasady może być zawarta z tym samym pracownikiem tylko jednokrotnie. Jak wspomniano okres próbny wynosi maksymalnie trzy miesiące. Wyjątkowo dopuszczalne jest ponowne wykonywanie pracy na podstawie umowy zawartej na okres próbny przez tego samego pracownika w następujących sytuacjach:

– jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy,

– po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy; w tym przypadku dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny.

Wypowiedzenie umowy o pracę okres próbny

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny różni się od standardowo obowiązujących i wynosi odpowiednio:

– 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;

– 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;

– 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Rozwiązanie umowy o pracę na okres próbny

Warto także zaznaczyć, że zarówno pracodawca jak i pracownik mogą rozwiązać umowę o pracę na okres próbny przed jej końcem za porozumieniem stron lub bez wypowiedzenia. Do rozwiązania umowy o pracę na okres próbny zastosowanie mają przepisy odnoszące się do umowy o pracę.

Naruszenie warunków wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny

Przepisy dotyczące umowy na okres próbny wskazują, że jeśli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na okres próbny nastąpiło z naruszeniem przepisów pracownikowi przysługuje jedynie odszkodowanie. Odszkodowanie będzie przysługiwało pracownikowi w wysokości wynagrodzenia za pracę za czas, do upływu którego umowa miała trwać.

Szukasz innej umowy?

W naszym serwisie znajdziesz nie tylko wzory umów o pracę na czas określony czy nieokreślony, ale także wzory wypowiedzenia umowy, porozumienie dotyczące rozwiązania umowy o pracę i inne. Sprawdź pełną ofertę naszego serwisu! Wszystkie dokumenty zostały przygotowane przez prawników i zapewniają zgodność z obowiązującymi przepisami.