Sprawozdanie zarządu z działalności spółki wzór

29,00  z VAT

Wybierając nasz wzór sprawozdania z działalności spółki z o.o. otrzymujesz gotowy do uzupełnienia projekt sprawozdania zarządu z działalności. W łatwy sposób uzupełnisz zaznaczone pola a dokument będzie gotowy do podpisu w klika minut.

Dlaczego warto?

  • Gotowe Dokument przygotowany przez prawników
  • Gotowe Zawiera najważniejsze postanowienia
  • Gotowe Czytelna i przejrzysta forma
Bezpieczne płatności

Opis

Sprawozdanie zarządu z działalności spółki wzór

Sprawozdanie zarządu z działalności spółki wzór jest jednym z dokumentów, które spółki składają do krajowego rejestru sądowego. Jeśli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia sprawozdania z działalności zarządu dokument ten jest obligatoryjny.

Obowiązek sporządzenia sprawozdania zarządu z działalności wraz ze sprawozdaniem finansowym ciąży nie tylko na spółkach kapitałowych, jednak w poniższym wpisie zajmiemy się spółką z o.o.

Sprawozdanie zarządu z działalności spółki wzór co otrzymujesz

Wybierając nasz wzór sprawozdania z działalności spółki z o.o. otrzymujesz gotowy do uzupełnienia projekt sprawozdania zarządu z działalności. W łatwy sposób uzupełnisz zaznaczone pola a dokument będzie gotowy do podpisu w klika minut.

Kupując sprawozdanie z działalności spółki wzór otrzymasz także uzupełniony egzemplarz sprawozdania z działalności spółki z o.o., abyś zobaczył jak wygląda przykładowe, prawidłowo przygotowane sprawozdanie z działalności spółki z o.o.

Nasze wzory przygotowane zostały przez profesjonalistów, więc masz pewność co do prawidłowości sporządzonego sprawozdania z działalności spółki.

Sprawozdanie zarządu z działalności spółki – elementy

Nie znajdziemy w przepisach wzoru sprawozdania zarządu spółki. Z przepisów ustawy rachunkowości dowiemy się jednak jakie elementy powinno zawierać sprawozdanie zarządu spółki z o.o.

Przede wszystkim sprawozdanie zarządu spółki powinno opisywać działalność spółki w ostatnim roku obrotowym oraz wskazywać dane rejestrowe. W sprawozdaniu z działalności spółki powinny się także znaleźć informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej spółki.

W sprawozdaniu zarządu oprócz informacji o stanie majątkowym warto także przedstawić jak wygląda zatrudnienie w spółce – ile spółka zatrudnia pracowników. Konieczne jest wskazanie zmian w zarządzie oraz zmian w zakresie udziałów jeśli nastąpiło zbycie lub nabycie udziałów.

W ustawie o rachunkowości czytamy z kolei, że sprawozdanie zarządu z działalności spółki powinno zawierać m.in. takie informacje jak:

  • istotne zdarzenia wpływające na działalność spółki;
  • przewidywany rozwój spółki;
  • ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju;
  • posiadane przez spółkę oddziały (zakłady);
  • instrumenty finansowe w zakresie ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest spółka,
  • przyjętych przez spółkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń.

Nasz wzór sprawozdania zarządu zawiera wszystkie konieczne elementy, aby sprawozdanie było prawidłowo sporządzone.

Kto sporządza sprawozdanie z działalności spółki z o.o

Obowiązek sporządzenia sprawozdania z działalności zarządu spółki ciąży na kierowniku jednostki. Zatem organem odpowiedzialnym za sporządzenie sprawozdania zarządu będzie zarząd spółki. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zarząd spółki zlecił wykonanie sprawozdania z działalności jednostce zewnętrznej (firmie prowadzącej księgowość spółki, kancelarii adwokackiej etc.).

Spółka powinna jednak pamiętać, że odpowiedzialność za prawidłowość sporządzenia sprawozdania zarządu spoczywa nie tylko na kierowniku jednostki, ale i na członkach rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego podmiotu – jeśli został powołany.

Kto podpisuje sprawozdanie z działalności spółki

Sprawozdanie z działalności spółki podpisuje zarząd spółki. Zarówno zatem obowiązek sporządzenia jak i podpisania sprawozdania ciąży na członkach zarządu. Sprawozdanie podpisują członkowie zarządu pełniący funkcję w dacie sporządzenia sprawozdania albo co najmniej jedna osoba wchodząca w skład tego organu jeśli pozostałe osoby złożyły oświadczenie że sprawozdanie spełnia ustawowe wymogi.

Sprawozdania zarządu z działalności nie podpisują byli członkowie zarządu, chociażby pełnili swoje funkcje w roku obrotowym, którego sprawozdanie dotyczy.

W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, sprawozdanie zarządu z działalności spółki sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Pamiętać zatem trzeba, że zarząd spółki musi posiadać jeden z podpisów elektronicznych w celu złożenia podpisu pod sprawozdaniem zarządu z działalności spółki.

Sprawozdanie z działalności wymaga zatwierdzenia

Sprawozdanie zarządu z działalności wymaga zatwierdzenia przez zgromadzenie wspólników. W tym celu należy podjąć uchwałę zgromadzenia wspólników w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności.

Sposób złożenia sprawozdania z działalności spółki

Sprawozdanie zarządu spółki wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz uchwałami należy złożyć do krajowego rejestru sądowego. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może wysłać dokumenty za pośrednictwem repozytorium dokumentów finansowych.

Uchwały zgromadzenia wspólników wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem zarządu spółki składamy w formie elektronicznej w repozytorium dokumentów finasowych.